نهادهای همکار

نهاد های همکار

همکاری با موسسات و سازمان های دولتی و غیر دولتی

ارگان های دولتی

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

دانشگاه علوم پزشکی

سازمان بهزیستی

کمیته امداد امام خمینی (ره)

بنیاد تعاون زندان ها

شرکت شهرک های صنعتی استان فارس

بانک رسالت

بانک کشاورزی

شرکت های غیر دولتی

گروه تولیدی ژوبین