مشخصات علمی گیاه آلوئه ورا

نام علمي(Scientific name)  

Aloe vera

نام هاي مترادف علمي(Scientific synonym names)

Aloe perfoliata-Aloe barbadensis- Aloe capenis- Aloe Vulgaris

نام هاي فارسي

صبر زرد – شاخ بزي – آلوئه ورا – صبر زرد – چادروا – صبر تلخ – زنبق بيابانى ‐ صحرايى

نام هاي ديگر آن

چادروار – صبر سقوطري – آلوئه ورا – صبر – صبر كموار – ازوال – ازوادزرد – خزانه – مقر – شبيار – ايلوا – صبارا -آلوئه كوراسائو – آلوئه هندي – آلوئه بارباد – الوا – صباره – برمس – سولع – مقرا – چادروا – صعدنا

نام هاي محلي

در جنوب (گل سگله- گل قبر يا چادروا)

در مازندران (صبر – انجير بغدادى)

در اصفهان(صبر – چدروا)

نام ها در كتب سنتي

صبر – صبار – صبر سقوطري

نام عربي

الصبر – صبر – المقر – الوه – صباره

نام آلماني(German name)

Aloe

نام انگليسي(English name)

Barbados aloe -Aloe -Curacao aloe -Zanzibar aloe -Cape aloe

نام فرانسوي(French name)

Aloes

نام ايتاليايي(Italian name)

A.ordinario-Aloe